Handmade works by Krista Jewels

Kasutaja registreerimist Saidil vaadeldakse kui Kasutaja täielikku ja lõplikku nõusolekut käesolevate Eeskirjadega.

1. Krista.EE ei vastuta Kasutajale tekkinud kahjude eest, mida on põhjustanud kolmandate isikute lubamatu juurdepääs Kasutaja identifitseerimisandmetele. Kasutajal on keelatud levitada kolmandatele isikutele oma identifitseerimisandmeid, mida kasutatakse Saidi ressurssidele ligipääsuks. Kasutaja vastutab täielikult oma identifitseerimisandmete puutumatuse ning kahjude eest, mis lubamatu kasutamise korral Kasutajale tekkida võivad.

2. Saidil võib olla viiteid saitidele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Krista.EE ei vastuta informatsiooni või teenuste eest, mida pakutakse kolmandatele isikutele kuuluvatel või kolmandate isikute hallatavatel saitidel.

3. Saidil sisalduvad autoritööd, seal hulgas graafilised kujutised, Saidi informatsiooni tekst, Saidi kujundus, audio- või visuaalne kujundus, kuid mitte ainult, on Krista.EE intellektuaalne omand ja autoriõiguse objekt. Saidil kasutatu täielik või osaline kopeerimine, edastamine, paljundamine, hoidmine või muud moodi avalik kasutamine on keelatud, välja arvatud juhud, kui on saadud Krista.EE-lt kirjalik nõusolek. Nimetatud keeld ei laiene juhtudele, kui Saidil olevat informatsiooni kasutatakse, demonstreeritakse või trükitakse ümber isiklikuks ja mittekommertslikuks kasutuseks.

4. Saidil olevate kaubamärkide avaldamine, paljundamine, levitamine või muud moodi kasutamine ilma Krista.EE kirjaliku loata on keelatud. Käesolevad eeskirjad rakenduvad vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.